حرف آخر

خواننده گرامی:

همانطوری که اشاره شد به لحاظ عدم وابستگی نگارنده به شخصیت‌ها، گروه‌ها و احزاب سیاسی در ارائه اتفاقات، نظرات، تحلیل‌های شخصی ملاحظات و جهت گیری‌های سیاسی به هیچ وجه مورد لحاظ قرار نگرفته و یا به عبارتی مجموعه مزبور سیاسی نیست، و از طرفی به جهت محدود بودن سطح آگاهی نگارنده در باب علم فقه یا عدم دسترسی به مؤلفه‌های علمی فقهی، سعی شده است از هر گونه ابراز عقیده و نظر علمی و فقهی که احتمالا سؤال بر انگیز و یا سوء تفاهماتی را به دنبال داشته باشد، پرهیز شود، و این مسئله نیز مورد توجه خاص قرار گرفته که در همه احوال جانب احتیاط و اصل امانت داری در بیان و شرح مطالب و ارائه نظرات و تحلیل‌ها مراعات گردد که با این بینش و طرز تفکر اساسی، خلاصه اتفاقات و نظرات و تحلیل‌های خود را در سه قسمت به ترتیب زیر جمع بندی می‌نماید: