سفر به كشور سوريه و سليمانيه عراق

سفر به بلوچستان تا حد زیادی در من تأثیر گذاشته بود که به لحاظ فکری و عقیدتی در شرایط بحرانی روحی و روانی آن چنان قرار گرفته بودم که عطش مطالعه و تحقیق هرچه بیشتری پیرامون معتقدات سنی در من ایجاد شده بود. به نحوی که وضعیت پیش آمده مخصوصا این باور را در ذهنم احیا کرده بود که رویکرد اعتقادی اساسی، یعنی پشت کردن به مذهب شیعی، پیوستن و یا پیوند خوردن به مذهب سنی اجتناب ناپذیر است. لذا تغییر جهت و دیدگاه‌های اعتقادی، رفتار و نحوه برخورد و اساسا آنچه که در وجود من بروز و ظهور داشت توجه اطرافیان، جامعه و دانشگاه، اساتید، خانواده و خصوصا انجمن اسلامی دانشگاه را نسبت به من معطوف داشت.

داشتن شرایط خاص روحی و روانی، آن چنان تاثیرگذار بود، با توجه به اینکه در آستانه امتحانات قرار داشتم و از دانشجویان ممتاز و موفق در دانشگاه بودم اما مشغله فکری و انگیزه درونی دقیقا توجه مرا به دنیای دیگری جز دانشگاه و ملحوظات دانشگاهی معطوف داشته بود. لذا اساتید در دانشگاه از تغییر حالت و یا افت تحصیلی من آگاهی پیدا کرده بودند.

رفتارهای غیر عادی و توأم با اضطراب و افسردگی مفرط در من را احساس می‌نمودند لذا با برقراری ارتباط و مشاوره با خانواده در صدد چاره‌اندیشی بر آمدند. نظر به اینکه مشکل من مسائلی منهای ملاحظات تحصیلی و دانشگاهی و یا افت تحصیلی، فراتر از ادبیات به شرح فوق بود. لذا اساتید دانشگاه و خانواده نتوانستند چاره‌اندیشی کنند و راه‌حل مناسبی ارائه دهند. در چنین وضعیت روحی و روانی توأم با افت شدید تحصیلی و اینکه در آستانه امتحانات ترمی قرار داشتیم، فرصت دیگری یعنی مسافرت به کشور سوریه همراه با کاروان زائرین حاصل شد.