جلد ششم:

۶۲- کتاب نکاح

۶۳- کتاب طلاق

۶۴- کتاب نفقات و فضیلت نفقه...

۶۵- کتاب طعام‌ها

۶۶- کتاب عقیقه

۶٧- کتاب ذبح و شکار

۶۸- کتاب قربانی

۶٩- کتاب مشروبات

٧٠- کتاب مریض‌ها

٧۱- کتاب طب

٧۲- کتاب لباس

٧۳- کتاب ادب

٧۴- کتاب اجازه خواستن

٧۵- کتاب دعاها

٧۶- کتاب آرامش خاطر و نرمی دل

٧٧- کتاب قضاء و قدر

٧۸- کتاب سوگند و نذرها

٧٩- کتاب کفارۀ سوگند

۸٠- کتاب میراث

۸۱- کتاب حدود

۸۲- کتاب محاربینی که از اهل کفر وردت

۸۳- کتاب خونبها

۸۴- کتاب توبه داد مدتدین

۸۵- کتاب تعبیر خواب

۸۶- کتاب فتنه‌ها

۸٧- کتاب احکام

۸۸- کتاب تمنا و آرزو

۸٩- کتاب عمل کردن به کتاب و سنت

٩٠- کتاب توحید، و رد بر جهمی