جلد چهارم:

۴۸- کتاب شراکت

۴٩- کتاب گروی در غیر سفر

۵٠- کتاب آزاد کردن غلامان

۵۱- کتاب بخشش و فضیلت آن

۵۲- کتاب شهادت دادن‌ها

۵۳- کتاب شروط

۵۴- کتاب و صیت‌ها

۵۵- کتاب جهاد

۵۶- کتاب ابتدای خلقت

۵٧- کتاب اخبار انبیاء