جلد سوم:

۲۶- کتاب زکات

۲٧- کتاب صدقۀ فطر

۲۸- کتاب حج

۲٩- کتاب عمره

۳٠- کتاب احصار و جزای شکار کردن

۳۱- کتاب جزای شکار کردن و امثال آن

۳۲- کتاب فضائل مدینۀ منوره

۳۳- کتاب احکام روزه

۳۴- کتاب نماز تراویح

۳۵- کتاب اعتکاف

۳۶- کتاب بیوع

۳٧- کتاب سلم

۳۸- کتاب شفعه

۳٩- کتاب اجاره

۴٠- کتاب حواله‌ها

۴۱- کتاب احکام و کالت

۴۲- کتاب کشت و کشتمندی

۴۳- زراعت و آبیاری

۴۴- کتاب قرض گرفتن و ادای قرض و...

۴۵- کتاب خصومات

۴۶- کتاب یافتنی‌ها

۴٧- کتاب داد خواهی از ظلم...