صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد ششم ۵- باب: الرَّجم للمُحْصَن
باب [۵]: سنگسار ...

۵- باب: الرَّجم للمُحْصَن
باب [۵]: سنگسار برای محصن

۲۲۱٧- عَنْ عُمَرَ س قالَ: «إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ج بِالحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الكِتَابَ، فَكَانَ فِيمَا أُنْزِلَ آيَةُ الرَّجْمِ» [رواه البخاری: ٧۳۲۳].

۲۲۱٧- از عمرس روایت است که گفت: خداوند متعال محمد ج را به دین حق خود مبعوث نمود، و قرآن را بر او نازل ساخت، و از چیزهایی که نازل کرد، آیۀ رجم بود [۳۶۵].

[۳۶۵] مراد از آیۀ رجم این است که: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما)، یعنی: اگر مرد و زن محصن زنا کردند، آن‌ها را رجم کنید، و علماء بر این نظراند که حکم این آیت باقی است، اگر چه لفظ آن نسخ شده است.