صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد ششم ۸۲- كِتَابُ استِتَابَة المُرتَدِّينَ وَالمُعَانِدِ...

۸۲- كِتَابُ استِتَابَة المُرتَدِّينَ وَالمُعَانِدِينَ وَقِتَالِهِمْ
کتاب [۸۲]- توبه دادن مرتدین و معاندین و قتال با آن‌ها