صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد ششم ۳- باب: قَطْعُ اليَدِ وفِي كَمْ
باب [۳]: د...

۳- باب: قَطْعُ اليَدِ وفِي كَمْ
باب [۳]: دست دزد به دزدیدن چه قدر مال قطع می‌شود؟

۲۱۶۳- عَنْ عَائِشَةَ ل، قَالَ النَّبِيُّ ج: «تُقْطَعُ اليَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» خرواه البخاری: ۶٧۸٩].

۲۱۶۳- از عائشهل از پیامبر خدا ج روایت است که فرمودند: «دست به [دزدیدن] چهارم حصۀ دینار و به بیشتر از آن، قطع می‌شود».

۲۱۶۴- وَعَنْهَا ل: «أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ج إِلَّا فِي ثَمَنِ مِجَنٍّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ» [رواه البخاری: ۶٧٩۲].

۲۱۶۴- و از عائشهل روایت است که گفت: در زمان پیامبر خدا ج دست دزد، جز در مقابل چیزی که به اندازۀ یک (سپر) قیمت می‌داشت، قطع نمی‌گردید، خواه این سپر از چوب می‌بود و خواه از جلد.

۲۱۶۵- عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ب: «أَنَّ النَّبِيُّ ج قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ» [رواه البخاری: ۶٧٩۶].

۲۱۶۵- از عبدالله بن عمرب روایت است که گفت: پیامبر خدا ج دست دزدی را از دزدیدن سپری که قیمتش سه درهم بود، قطع کردند [۳۱۱].

[۳۱۱] از مجموع احادیث و روایاتی که در مورد نصاب دزدی آمده است، در بین علماء در این مورد نظریات مختلفی وجود دارد: و مشهورترین آن‌ها دو نظر است، احناف می‌گویند که: نصاب دزدی از طلا ربح دینا، و از غیر طلا ده درهم است، و شوافع می‌گویند که: نصاب دزدی از طلا ربح دینار، و از غیر طلا سه درهم است، و برای هرکدام از این دو نظریه و همچنین برای نظریات دیگری که در زمینه وجود دارد، دلایل واخذ و رد بسیاری است که تفصیل آن‌ها را می‌توان در مطولات فقه، و شروع احادیث مطالعه کرد.