صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد ششم ٧۴- كِتَابُ الرِّقَاقِ
کتاب [٧۴]- رِقَاق ...

٧۴- كِتَابُ الرِّقَاقِ
کتاب [٧۴]- رِقَاق [۲۳٧]

[۲۳٧] (رِقاق): جمع رقیق و مشتق از رقت است، و مراد از رقت رحمت است، یعنی: این کتاب مشتمل بر کلمات و نصائحی است که سبب نرم شدن قلب و آرامش خاطر می‌گردد.