صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد ششم ٧۲- كِتَابُ الاسنتِئْذَانِ
کتاب [٧۲]- اجاز...

٧۲- كِتَابُ الاسنتِئْذَانِ
کتاب [٧۲]- اجازه خواستن