صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد ششم ۱۲- باب: الوَسْمِ وَالعَلَمِ فِي الصُّورَةِ
...

۱۲- باب: الوَسْمِ وَالعَلَمِ فِي الصُّورَةِ
باب [۱۲]: خالکوبی و علامت گذاشتن بر صورت

۱٩۲٧- ابْنُ عُمَرَ: س، قالَ «نَهَى النَّبِيُّ ج أَنْ تُضْرَبَ الصُّورَةُ» [رواه البخاری: ۵۵۴۱].

۱٩۲٧- از ابن عمرب روایت است که گفت: پیامبر خدا ج از زدن علامت بر صورت، منع کردند [٩٧].

[٩٧] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) علماء بر این نظراند که نباید بر صورت انسان و یا حویان ذریعۀ داغ کردن، و یا خالکوبی علامت گذاشت. ۲) نظر به احادیث دیگری که در این باره آمده است، در دیگر اضای انسان نیز خالکوبی و علامت گذاشتن روا نیست، ولی علامت گذاشتن در حیوان اگر در صورتش نباشد، در نزد اکثر علماء جوزا دارد، و در نزد احناف، علامت گذاری در هیچ جای حیوان جواز ندارد.