مشخصات کتاب

فیض الباری
شرح
مختصر صحیح البخاریجلد ششمتأليف:

دکتر عبدالرحیم فیروز هروی