سُورَةُ الْفَلَقِ
سورۀ فلق [۳٧۴]

۱۸٠۵- عَنْ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ س قالَ: فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ج عَنِ المُعَوِّذَتَيْنِ فَقَالَ: ؟ «قِيلَ لِي فَقُلْتُ» فَنَحْنُ نَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ج» [رواه البخاری: ۴٩٧۶].

۱۸٠۵- از أبی بن کعبس روایت است که گفت: از پیامبر خدا ج از (معوذتین) [یعنی: سورۀ ناس و فلق] پرسیدم [۳٧۵].

فرمودند: «برایم چیزی گفته شد و من گفتم» [یعنی: این دو سوره برایم وحی شد، و من گفتم که از وحی است]، و ما هم همان چیزی را می‌گوئیم که پیامبر خدا ج گفتند [۳٧۶].

یک تذکر مهم [۳٧٧].

[۳٧۴] از مسائل متعلق به این سوره آنکه: سورۀ (فلق) بنابر قول راجح مدنی است، این سورۀ دارای (۱) یک رکوع، و (۵) پنج آیت، و (۲۳) بیست وسه کلمه، و (٧۳) هفتاد وسه حرف، و (۴۵) وچهل وپنج نقطه است. [۳٧۵] این سخن را أبی بن کعب وقتی گفت که برایش خبر رسید که ابن مسعود این دو سورۀ را در مصحف خود نوشته نمی‌کند، یعنی: این طور فکر می‌کند که این دو سورۀ از قرآن نیست. [۳٧۶] از عبدالله بن مسعودس روایت شده است که وی این دو سورۀ را در قرآنی که نزد خود داشت ثبت نکرده بود، و این طور فکر می‌کرد که این دو سورۀ دعاهایی است که جهت دفع شر و شرارت خوانده می‌شود، و از قرآن نیست، پس نباید در قرآن ثبت گردد، ولی سپس صحابهش در قرآن بودن آن‌ها اجماع نمودند، و ابن مسعودس نیز از آن نظر خود برگشت، از این جهت اگر امروز کسی از قرآن بودن آن‌ها انکار می‌کند، به اجماع علماء کافر می‌شود. [۳٧٧] امام بخاری/ به اساس شروطی که در قبول حدیث مورد نظر قرار می‌دهد، از یک صد وچهار ده سورۀ که در قرآن مجید وجود دارد، تنها برای چهل وپنج سورۀ احادیثی را یافته است که یک و یا چند آیت را از آن سورۀ‌ها تفسیر و توضیح می‌نماید، و چون در باقیماندۀ سورۀ‌های قرآن مجید که شصت ونه سورۀ دیگر باشد، چنین احادیثی را نیافته است، لذا در مورد آن‌ها چیزی نگفته است. و طوری که مشاهده نمودید، در هر سورۀ از چهل وپنج سورۀ متذکره، در ابتدای سورۀ معلوماتی در مورد تعداد رکوعات و آیات، و حروف و نقاط آن سورۀ‌ها ارائه داده‌ام، و برای آنکه معلومات کاملی از تمام سوره‌های قرآن مجید در این زمینه وجود داشته باشد، لازم دیدم که در اینجا که آخر کتاب تفسیر است، از شصت ونه سورۀ باقیمانده نیز، چنین معلوماتی برای خوانندگان این کتاب ارائه نمایم، و من الله التوفیق. سورۀ‌های چهل وپنجگانۀ را که امام بخاری/ در کتاب خود ذکر کرده است، و در نتیجه در مورد رکوعات و آیات، و حروف و نقاط آن‌ها معلوماتی ارائه شده است، عبارت‌اند از: ۱- سورۀ فاتحه. ۲- سورۀ بقره. ۳- سورۀ آل عمران. ۴- سورۀ نسا. ۵- سورۀ مائده. ۶- سورۀ انعام. ٧- سورۀ اعراف. ۸- سورۀ انفال. ٩- سورۀ توبه. ۱٠- سورۀ هود. ۱۱- سورۀ حجر. ۱۲- سورۀ نحل. ۱۳- سورۀ اسراء. ۱۴- کهف. ۱۵- سورۀ مریم. ۱۶- سورۀ نور. ۱٧- سورۀ فرقان. ۱۸- سورۀ روم. ۱٩- سورۀ سجده. ۲٠- سورۀ احزاب. ۲۱- سورۀ سبأ. ۲۲- سورۀ زمر. ۲۳- سورۀ شوری. ۲۴- سورۀ دخان. ۲۵- سورۀ جاثیه. ۲۶- سورۀ احقاف. ۲٧- سورۀ محمد. ۲۸- سورۀ (ق). ۲٩- سورۀ طور. ۳٠- سورۀ نجم. ۳۱- سورۀ قمر. ۳۲- سورۀ رحمن. ۳۳- سورۀ ممتحنه. ۳۴- سورۀ جمعه. ۳۵- سورۀ جمعه. ۳۶- سورۀ منافقون. ۳٧- سورۀ تحریم. ۳۸- سورۀ قلم. ۳٩- سورۀ نازعات. ۴٠- سورۀ عبس. ۴۲- سورۀ مطففین. ۴۳- سورۀ انشقاق. ۴۴- سورۀ کوثر. ۴۵- سورۀ فلق. و اما شصت ونه سورۀ باقیمانده که امام بخاری/ دربارۀ آن‌ها حدیثی را با مراعات شروط خود نیافته است، و در نتیجه از آن‌ها ذکری به میان نیاورده است، عبارت‌اند از: ۱- سورۀ یونس. ۲- سورۀ یوسف. ۳- سورۀ رعد. ۴- سورۀ ابراهیم. ۵- سورۀ طه. ۶- سورۀ أنبیاء. ٧- سورۀ حج. ۸- سورۀ مؤمنون. ٩- سورۀ شعراء. ۱٠- سورۀ نمل. ۱۱- سورۀ قصص. ۱۲- سورۀ عنکبوت. ۱۳- سورۀ لقمان. ۱۴- سورۀ فاطر. ۱۵- سورۀ یس. ۱۶- سورۀ صافات. ۱٧- سورۀ ص. ۱۸- سورۀ غافر. ۱٩- سورۀ فصلت. ۲٠- سورۀ زخرف. ۲۱- سورۀ فتح. ۲۲- سورۀ حجرات. ۲۳- سورۀ ذاریات. ۲۴- سورۀ واقعه. ۲۵- سورۀ حدید. ۲۶- سورۀ مجادله. ۲٧- سورۀ حشر. ۲۸- سورۀ صف. ۲٩- سورۀ تغابن. ۳٠- سورۀ طلاق. ۳۱- سورۀ ملک. ۳۲- سورۀ حاقه. ۳۳- سورۀ معارج. ۳۴- سورۀ نوح. ۳۵- سورۀ جن. ۳۶- سورۀ مزمل. ۳٧- سورۀ مدثر. ۳۸- سورۀ قیامه. ۳٩- سورۀ انسان. ۴٠- سورۀ مرسلات. ۴۱- سورۀ نبأ. ۴۲- سورۀ تکویر. ۴۳- سورۀ انفطار. ۴۴- سورۀ بروج. ۴۵- سورۀ طارق. ۴۶- سورۀ أعلی. ۴٧- سورۀ غاشیه. ۴۸- سورۀ فجر. ۴٩- سورۀ بلد. ۵٠- سورۀ لیل. ۵۱- سورۀ ضحی. ۵۲- سورۀ انشراح. ۵۳- سورۀ تین. ۵۴- سورۀ قدر. ۵۵- سورۀ بینه. ۵۶- سورۀ زلزله. ۵٧- سورۀ عادیات. ۵۸- سورۀ قارعه. ۵٩- سورۀ تکاثر. ۶٠- سورۀ عصر. ۶۱- سورۀ همزه. ۶۲- سورۀ فیل. ۶۳- سورۀ قریش. ۶۴- سورۀ ماعون. ۶۵- سورۀ کافرون. ۶۶- نصر. ۶٧- سورۀ مسد. ۶۸- سورۀ اخلاص. ۶٩- سورۀ ناس. معلوماتی دربارۀ رکوع‌ها، آیات حروف، و نقاط این سوره‌های شصت ونه گانه سورۀ (یونس): (سورۀ یونس) به استثنای دو آیۀ آن مکی، و دارای (۱۱) یازده رکوع، و (۱٠٩) یک صد ونه آیت، و (۱۸۶۱) یک هزار وهشت صد وشصت ویک کلمه، و (٧٧۳۳) هفت هزار وهفت صد وسی وسه حرف، و (۳۵۱٧) سه هزار وپنج صد وهفده نقطه است. سورۀ (یوسف): (سورۀ یوسف) مکی، و دارای (۱۲) دوازده رکوع، و (۱۱۱) یک صد ویازده آیت، و (۱۸٠۸) یک هزار وهشت صد وهشت کلمه، و (٧۴۱٧) هفت هزار وچهار صد وهفده حرف، و (۳۳۸٠) سه هزار وسه صد وهشتاد نقطه است. سورۀ (رعد): (سورۀ رعد) مکی، و دارای (۶) شش رکوع، و (۴۳) چهل وسه آیت، و (۸۶۳) هشت صد وشصت وسه کلمه، و (۳۶۱۴) سه هزار شش صد وچهارده حرف، و (۱۵۴٠) یک هزار وپنج صد وچهل نقطه است. سورۀ (ابراهیم): (سورۀ ابراهیم) مکی، و دارای (٧) رکوع، و (۵۲) پنجاه ودو آیت، و (۸۴۵) هشت صد وچهل وپنج کلمه، و (۳۶٠۱) وسه هزار وشش صد ویک حرف، و (۱۵۳۸) یک هزار وپنج صد وسی وهشت نقطه است. سورۀ (طه): (سورۀ طه) مکی، و دارای (۸) هشت رکوع، و (۱۳۵) یک صد وسی پنج آیت، و (۱۶۴۱) یک هزار وشش صد وچهل ویک کلمه، و (۵۲۴۲) پنج هزار ودو صد وچهل ودو حرف، و (۴۲۸۵) دوهزار وچهار صد وهشتاد وپنج نقطه است. سورۀ (أنبیاء): (سورۀ أنبیاء) مکی، و دارای (٧) هفت رکوع، و (۱۱۲) یک صد ودوازده آیت، و (۱۱۸٧) یک هزار ویک صد وهشتاد وهفت کلمه، و (۵۱۵۴) پنج هزار ویک صد وپنجاه وچهار حرف، و (۲۲۵٧) دو هزار دو صد وپنجاه وهفت نقطه است. سورۀ (حج): (سورۀ حج) مکی، و یا مدنی است، و دارای (۱٠) ده رکوع، و (۸٧) هشتاد وهفت آیت، و (۱۲۸۳) یک هزار ودو صد وهشتاد وسه کلمه، و (۵۴۴۲) پنج هزار وچهار صد وچهل ودو حرف، و (۲۳۱۸) دو هزار وسه صد وهژده نقطه است. سورۀ (مؤمنون): (سورۀ مؤمنون) مکی، و دارای (۶) شش رکوع، و (۱۱۸) یک صد وهژده آیت، و (۱٠٧٠) یک هزار وهفتاد کلمه، و (۴۵۳۴) چهار هزار وپنج صد وسی وچهار حرف، و (۲۱۲۱) دو هزار ویکصد وبیست ویک نقطه است. سورۀ (شعراء): (سورۀ شعراء) مکی، و دارای (۱۱) یازده رکوع، و (۲۲٧) دو صد وبیست وهفت آیت، و (۱۲٧٧) یک هزار ودو صد وهفتاد وهفت کلمه، و (۵۵۴٠) پنج هزار وپنج صد وچهل حرف، و (۲۶۸٠) دو هزار وشش صد وهشتاد نقطه است. سورۀ (نمل): (سورۀ نمل) مکی، و دارای (٧) هفت رکوع، و (٩۳) نود وسه آیت، و (۱۱۶٧) یک هزار ویک صد وشصت وهفت کلمه، و (۴۸٧٩) چهار هزار وهشت صد وهفتاد ونه حرف، و (۲۲٠٧) دو هزار ودو صد وهفت نقطه است. سورۀ (قصص): (سورۀ قصص) مکی، و دارای (نه) رکوع، و (۸۸) هشتاد وهشت آیت، و (۱۴۵۴) یک هزار وچهار صد وپنجاه وچهار کلمه، و (۶٠۱۱) شش هزار ویازده حرف، و (۲۸۶۱) دو هزار وهشت صد وشصت ویک نقطه است. سورۀ (عنکبوت): (سورۀ عنکبوت) مکی، و دارای (٧) هفت رکوع، و (۶٩) شصت ونه آیت، و (٩٩٠) نه صد ونود کلمه، و (۴۴۱٠) چهار هزار وچهار صد وده حرف، و (۱٩۲٩) یک هزار ونه صد وبیست ونه نقطه است. سورۀ (لقمان): (سورۀ لقمان) مکی، و دارای (۴) چهار رکوع، و (۳۴) سی وچهار آیت، و (۵۵۴) پنج صد وپنجاه وچهار کلمه، و (۲۲۱٧) دو هزار ودو صد وهفده حرف، و (٩۱۴) نه صد وچهار ده نقطه است. سورۀ (فاطر): (سورۀ فاطر) مکی، و دارای (۵) پنج رکوع، و (۴۵) چهل وپنج آیت، و (٧٩۲) هفت صد ونود ودو کلمه، و (۳۲۸٩) سه هزار ودو صد وهشتاد ونه حرف، و (۱۴۲٠) یک هزار وچهار صد وبیست نقطه است. سورۀ (یس): (سورۀ یس) مکی، و دارای (۵) پنج رکوع، و (۸۳) هشتاد وسه آیت، و (٧۳٩) هفت صد وسی ونه کلمه، و (۳٠٩٠) سه هزار ونود حرف، و (۱۴۲۴) یک هزار وچهار صد وبیست وچهار نقطه است. سورۀ (صافات): (سورۀ صافات) مکی، و دارای (۵) پنج رکوع، و (۱۸۲) یک صد وهشتاد ودو آیت، و (۸٧۳) هشت صد وهفتاد وسه کلمه، و (۳٩۵۱) سه هزار ونه صد وپنجاه ویک حرف، و (۱۸٠۱) یک هزار وهشت صد ویک نقطه است. سورۀ (ص): (سورۀ ص) مکی، و دارای (۵) رکوع، و (۸۸) هشتاد وهشت آیت، و (٧۳۵) هفت صد وسی وپنج کلمه، و (۳۱٠۱) سه هزار ویک صد وهفت حرف، و (۱۳۲۱) یک هزار وسه صد وبیست ویک نقطه است. سورۀ (غافر) و یا (مؤمن): (سورۀ غافر) و یا (مؤمن)، مکی، و دارای (٩) نه رکوع، و (۸۵) هشتاد وپنج آیت، و (۱۲۸۲) یک هزار ودو صد وهشتاد ودو کلمه، و (۵۲۱۳) پنج هزار ودو صد و سیزده حرف، و (۲۲۵٠) دو هزار ودو صد وپنجاه نقطه است. سورۀ (فصلت) و یا (حم سجده): (سورۀ فصلت) و یا (حم سجده) مکی، و دارای (۶) شش رکوع، و (۵۴) پنجاه وچهار آیت، و (۸٠٩) هشت صد ونه کلمه، و (۳۴٠۶) سه هزار وچهار صد وشش حرف، و (۱۵٧۵) یک هزار وپنج صد وهفتاد وپنج نقطه است. سورۀ (زخرف): (سورۀ زخرف) مکی، و دارای (٧) هفت رکوع، و (۸٩) هشتاد ونه آیت، و (۸۴۸) هشت صد وچهل وهشت کلمه، و (۳۶۵۶) سه هزار وشش صد وپنجاه وشش حرف، و (۱۶۵٩) یک هزار وشش صد وپنجاه ونه نقطه است. سورۀ (فتح): (سورۀ فتح) مدنی، و دارای (۴) چهار رکوع، و (۲٩) بیست ونه آیت، و (۵۶۴) پنج صد وشصت وچهار کلمه، و (۲۵۵٩) دو هزار وپنج صد وپنجاه ونه حرف، و (۱۱۳٠) یک هزار ویک صد وسی نقطه است. سورۀ (حجرات): (سورۀ حجرات) مدنی، و دارای (۲) رکوع، و (۱۸) هژده آیت، و (۳۵۱) سه صد وپنجاه یک کلمه، و (۱۵٧۳) یک هزار وپنج صد وهفتاد وسه حرف، و (۶۵٩) شش صد وپنجاه ونه نقطه است. سورۀ (ذاریات): (سورۀ ذاریات) مکی، و دارای (۳) سه رکوع، و (۶٠) شصت آیت، و (۳۶٠) سه صد وشصت کلمه، و (۱۵۵٩) یک هزار وپنج صد وپنجاه ونه حرف، و (٧۳۲) هفت صد وسی ودو نقطه است. سورۀ (واقعه): (سورۀ واقعه) مکی، و دارای (۳) رکوع، و (٩۶) نود وشش آیت، و (۳۸۴) کلمه، و (۱٧۶۸) یک هزار وهفت صد وشصت وهشت حرف، و (۸٩٧) هشت صد ونود وهفت نقطه است. سورۀ (حدید): (سورۀ حدیث) مدنی، و دارای (۴) چهار رکوع، و (۲٩) بیست ونه آیت، و (۵۸۶) پنج صد وهشتاد وشش کلمه، و (۲۵۶٩) دو هزار پنج صد وشصت ونه حرف، و (۱۱۳۳) یک هزار ویک صد وسی وسه نقطه است. سورۀ (مجادله): (سورۀ مجادله) مدنی، و دارای (۳) سه رکوع، و (۲۲) بیست و دو آیت و (۴٧٩) چهار صد وهفتاد ونه کلمه، و (۲۱٠۳) دو هزار ویک صد وسه حرف، و (۸٩۱) هشت صد ونود ویک نقطه است. سورۀ (حشر): (سورۀ حشر) مدنی، و دارای (۳) سه رکوع، و (۲۴) بیست وچهار آیت، و (۴۵۵) چهار صد وپنجاه وپنج کلمه، و (۲٠۱۶) دو هزار و شانزه حرف، و (۸۲۳) هشت صد وبیست وسه نقطه است. سورۀ (صف): (سورۀ صف) مدنی، و دارای (۲) دو رکوع، و (۱۴) چهار ده آیت، و (۲۲۳) دو صد وبیست وسه کلمه، و (٩٩۱) نه صد ونود ویک حرف، و (۴٠۳) چهار صد وسه نقطه است. سورۀ (تغابن): (سورۀ تغابن) مدنی، و دارای (۲) دو رکوع، و (۱۸) هژده آیت، و (۲۴٧) دو صد وچهل وهفت کلمه، و (۱۱۲۲) یک هزار ویک صد وبیست و دو حرف، و (۴۴۵) چهار صد وچهل وپنج نقطه است. سورۀ (طلاق): (سورۀ طلاق) مدنی، و دارای (۲) دو رکوع و (۳٠) سی آیت، و (۳۳۵) سه صد وسی وپنج کلمه، و (۱۳۵٩) یک هزار وسه صد وپنجاه ونه حرف، و (۶۱٧) شش صد وهفده نقطه است. سورۀ (ملک): (سورۀ ملک) مکی، و دارای (۲) دو رکوع، و (۳٠) سی آیت، و (۳۳۵) سه صد وسی وپنج کلمه، و (۱۳۵٩) یک هزار وسه صد وپنجاه ونه حرف، و (۶۱٧) شش صد وهفده نقطه است. سورۀ (حاقه): (سورۀ حاقه) مکی، و دارای (۲) دو رکوع، و (۵۲) پنجاه ودو آیت، و (۲۶٠) دوصد وشصت کلمه، و (۱۱۳۴) یک هزار ویک صد وسی وچهار حرف، و (۵٧٩) پنج صد وهفتاد ونه نقطه است. سورۀ (معارج): (سورۀ معارج) مکی، و دارای (۲) دو رکوع، و (۴۴) چهل وچهار آیت، و (۲۲٠) دو صد وبیست کلمه، و (٩٧٠) نه صد وهفتاد حرف، و (۴۳٠) چهار صد وسی نقطه است. سورۀ (نوح): (سورۀ نوح) مکی، و دارای (۲) رکوع، و (۲۸) بیست وهشت آیت، و (۲۳۱) دو صد وسی ویک کلمه، و (٩٧۴) نه صد وهفتاد وچهار حرف، و (۳٧۶) سه صد وهفتاد وشش نقطه است. سورۀ (جن): (سورۀ جن) مکی، و دارای (۲) دو رکوع، و (۲۸) بیست وهشت آیت، و (۲۸٧) دو صد وهشتاد وهفت کلمه، و (۱۱۲۶) یک هزار و یک صد وبیست وشش حرف، و (۴۲۴) چهار صد وبیست وچهار نقطه است. سورۀ (مزمل): (سورۀ مزمل) مکی، و دارای (۲) دو رکوع، و (۲٠) بیست آیت، و (۲٠٠) دو صد کلمه، و (۸۶۴) هشت صد وشصت وچهار حرف، و (۴٠۱) چهار صد ویک نقطه است. سورۀ (مدثر) مکی، و دارای (۲) دو رکوع، و (۵٠) پنجاه آیت، و (۲۵۶) دو صد وپنجاه وشش کلمه، و (۱۴۵) یک صد وچهل وپنج حرف، و (۵۳٧) پنج صد وسی وهفت نقطه است. سورۀ (قیامه) (سورۀ قیامه) مکی، و دارای (۲) دو رکوع، و (۴٠) چهل آیت، و (۱۶۴) یک صد وشصت وچهار کلمه، و (۶۸۲) شش صد وهشتاد ودو حرف، و (۳۳۴) سه صد وسی وچهار نقطه است. سورۀ (انسان) و یا سورۀ (دهر): (سورۀ انسان) و یا سورۀ (دهر) مکی، و دارای (۲) دو رکوع، و (۳۱) سی ویک آیت، و (۲۴۶) دو صد وچهل وشش کلمه، و (۱٠٩٩) یک هزار ونود ونه حرف، و (۵۲۶) پنج صد وبیست وشش نقطه است. سورۀ (مرسلات): (سورۀ مرسلات) مکی، و دارای (۲) دو رکوع، و (۵٠) پنجاه آیت، و (۱۸۱) یک صد وهشتاد ویک کلمه، و (۸۴۶) هشت صد وچهل وشش حرف، و (۴۲۴) چهار صد وبیست وچهار نقطه است. سورۀ (نبأ) مکی، و دارای (۲) دو رکوع، و (۴٠) چهل آیت، و (۱٧۴) یک صد وهفتاد وچهار کلمه، و (۸٠۱) هشت صد ویک حرف، و (۳۶۳) سه صد وشصت وسه نقطه است. سورۀ (تکویر): (سورۀ تکویر) مکی، و دارای (۱) رکوع، و (۲٩) بیست ونه آیت، و (۱٠۴) یک صد وچهار کلمه، و (۴۲۶) چهار صد وبیست وشش حرف، و (۲۱٩) دو صد ونوزده نقطه است. سورۀ (انفطار): (سورۀ انفطار) مکی، و دارای (۱) رکوع، و (۱٩) نوزده آیت، و (٧٠) هفتاد کلمه، و (۳۳۴) سه صد وسی وچهار حرف، و (۱۵۴) یک صد وپنجاه وچهار نقطه است. سورۀ (بروج): (سورۀ بروج) مکی، و دارای (۱) رکوع، و (۲۵) بیست وپنج آیت، و (۱٠٩) یک صد ونه کلمه، و (۴٧۵) چهار صد وهفتاد وپنج حرف، و (۲٠۴) دو صد وچهار نقطه است. سورۀ (طارق): (سورۀ طارق) مکی، و دارای (۱) رکوع، و (۱٧) هفده آیت، و (۶۱) شصت ویک کلمه، و (۱۸۴) یک صد وهشتاد وچهار حرف، و (٩۸) ونود وهشت نقطه است. سورۀ (أعلی): (سورۀ أعلی) مکی، و دارای (۱) رکوع، و (۱٩) نوزده آیت، و (٧۲) هفتاد ودو کلمه، و (۲٩٩) دو صد ونود ونه حرف، و (۱۳۳) یک صد وسی وسه نقطه است. سورۀ (غاشیه): (سورۀ غاشیه) مکی، و دارای (۱) رکوع، و (۲۶) بیست وشش آیت، و (٩۲) نود ودو کلمه، و (۳۸۴) سه صد وهشتاد وچهار حرف، و (۲۱۶) دو صد وشانزده نقطه است. سورۀ (فجر): (سورۀ فجر) مکی، و دارای (۱) رکوع، و (۳٠) سی آیت، و (۱۳٧) یک صد وسی هفت کلمه، و (۵۸۵) پنج صد وهشتاد وپنج حرف، و (۲۵۶) دو صد وپنجاه وشش نقطه است. سورۀ (بلد) (سورۀ بلد) مکی، و دارای (۱) رکوع، و (۲٠) بیست آیت، و (۸۲) هشتاد ودو کلمه، و (۳۴٧) سه صد وچهل وهفت حرف، و (۱۶۸) یک صد وشصت وهشت نقطه است. سورۀ (لیل): (سورۀ لیل) مکی، و دارای (۱) رکوع، و (۲۱) بیست ویک آیت، و (٧۱) هفتاد ویک کلمه، و (۳۱۴) سه صد وچهار ده حرف، و (۱۳٧) یک صد وسی هفت نقطه است. سورۀ (ضحی): (سورۀ ضحی) مکی، و دارای (۱) رکوع، و (۱۱) یازده آیت، و (۴٠) چهل کلمه، و (۱۶۶) یک صد وشصت وشش حرف، و (شصت وهشت) شصت وهشت نقطه است. سورۀ (انشراح): (سورۀ انشراح) مکی، و دارای (۱) رکوع، و (۸) هشت آیت، و (۲٧) بیست وهفت کلمه، و (۱٠۲) یک صد ودو حرف، و (۳٧) سی وهفت نقطه است. سورۀ (تین): (سورۀ تین) مکی، و دارای (۱) رکوع، و (۵) پنج آیت، و (۳۱) سی ویک کلمه، و (۱۱۵) یک صد وپانزده حرف، و (۴٩) چهل ونه نقطه است. سورۀ (بیِّنه): (سورۀ بیِّنه) مکی، و دارای (۱) رکوع، و (۸) هشت آیت، و (۳٧) سی وهفت کلمه، و (۱۵۸) یک صد وپنجاه هشت حرف، و (۸۳) هشتاد وسه نقطه است. سورۀ (عادیات): (سورۀ عادیات) مکی، و دارای (۱) رکوع، و (۱۱) یازده آیت، و (۴) چهل کلمه، و (۱٧٠) یک صد وهفتاد حرف، و (٧۸) هفتاد وهشت نقطه است. سورۀ (قارعه): (سورۀ قارعه) مکی، و دارای (۱) رکوع، و (۱۱) یازده آیت و (۳۵) سی وپنج کلمه، و (۱۶٠) یک صد وشصت حرف، و (۸۸) هشتاد وهشت نقطه است. سورۀ (تکاثر): (سورۀ تکاثر) مکی، و دارای (۱) رکوع، و (۸) هشت آیت، و (۶۸) شصت وهشت کلمه، و (۱۲۳) یک صد وبیست وسه حرف، و (۶٩) شصت ونه نقطه است. سورۀ (عصر): (سورۀ عصر) مکی، و دارای (۱) رکوع، و (۳) سه آیت، و (۱۴) چهارده کلمه، و (٧۴) هفتاد وچهار حرف، و (۲۱) بیست ویک نقطه است. سورۀ (همزه): (سورۀ همزه) مکی، و دارای (۱) رکوع، و (٩) نه آیت، و (۳۳) سی وسه کلمه، و (۱۳۵) یک صد وسی وپنج حرف، و (۴۶) نقطه است. سورۀ (فیل): (سورۀ فیل) مکی، و دارای (۱) رکوع، و (۵) پنج آیت، و (۲۴) بیست وچهار کلمه، و (٩۴) نود وچهار حرف، و (۴۶) چهل وشش نقطه است. سورۀ (قریش): (سورۀ قریش) مکی، و دارای (۱) رکوع، و (۴) چهار آیت، و (۱٧) کلمه، و (٧٩) هفتاد ونه حرف، و (۴۱) چهل ویک نقطه است. سورۀ (ماعون): (سورۀ ماعون) مکی، و دارای (۱) رکوع، و (٧) هفت آیت، و (۲۵) بیست وپنج کلمه، و (۱۱۵) یک صد وپانزده حرف، و (۵۶) پنجاه وشش نقطه است. سورۀ (کافرون): (سورۀ کافرون) مکی، و دارای (۱) رکوع، و (۶) شش آیت، و (۲۶) بیست وشش کلمه، و (٩٩) نود ونه حرف، و (۳۶) سی وشش نقطه است. سورۀ (نصر): (سورۀ نصر) مکی، و دارای (۱) رکوع، و (۳) سه آیت، و (۱٩) نوزده کلمه، و (۸۲) هشتاد ودو حرف، و (۳۴) سی وچهار نقطه است. سورۀ (مسد): (سورۀ مسد) مکی، و دارای (۱) رکوع، و (۵) پنج آیت، و (۲۴) بیست وچهار کلمه، و (۸۱) هشتاد ویک حرف، و (۳۴) سی وچهار نقطه است. سورۀ (اخلاص): (سورۀ اخلاص) مکی، و دارای (۱) رکوع، و (۴) چهار آیت، و (۱٧) هفده کلمه، و (۴٩) چهل ونه حرف، و (۱٠) ده نقطه است. سورۀ (ناس): (سورۀ ناس) مکی، و دارای (۱) رکوع، و (۶) شش آیت، و (۲٠) بیست کلمه، و (۸۱) هشتاد ویک حرف، و (۲۵) بیست وپنج نقطه است.