سُورَةُ الْعَلَقِ
سورۀ علق [۳٧٠]

[۳٧٠] از مسائل متعلق به این سورۀ آنکه: ۱) سورۀ (علق) که به نام سورۀ (اقرأ) نیز یاد می‌شود، مکی، است. ۲) این سورۀ دارای (۱) رکوع، و (۱٩) نزده آیت، و (٧۳) هفتاد وسه کلمه، و (۱٩٧) یک صد ونود وهفت حرف، و (۱۲۵) یک صد وبیست وپنج نقطه است.