سُورَةُ الشَّمْسِ
سورۀ شمس [۳۶۵]

[۳۶۵] از مسائل متعلق به این سوره آنکه: ۱) سورۀ مکی است. ۲) این سورۀ دارای (۱) یک رکوع، و (۱۵) پانزده آیت، و (۵٠) پنجاه کلمه، و (۲۴٧)، دوصد وچهل وهفت حرف و (٩٧) نود وهفت نقطه است.