سُورَةُ الانشقاق
سورۀ انشقاق [۳۶۲]

[۳۶۲] از مسائل متعلق به این سورۀ آنکه: ۱) سورۀ (انشقاق) مکی است. ۲) این سورۀ دارای (۱) یک رکوع، و (۲۵) بیست وپنج آیت، و (۱٠۸) یک صد وهشت کلمه، و (۴۴۸) چهار صد وچهل وهشت حرف، و (۲٠٩) دوصد ونه نقطه است.