سُورَةُ التَّحْرِيمِ
سورۀ تحریم [۳۵۲]

[۳۵۲] از مسائل متعلق به این سورۀ آنکه: ۱) سورل (تحریم) مدنی است. ۲) این سورۀ دارای (۲) دو رکوع، و (۱۲) دوازده آیت، و (۲۵۳) دوصد وپنجاه وسه کلمه، و (۱۱۲۳) یک هزار ویک صد وبیست وسه حرف، و (۵۱٩) پنج صد ونزده نقطه است.