سُورَةُ المُنَافِقونَ
سورۀ منافقون [۳۵٠]

[۳۵٠] سورۀ (منافقون) مدنی است، و این سورۀ دارای (۲) دو رکوع، و (۱۱) یازده آیت، و (۱۸۳) یک صد وهشتاد وسه کلمه، و (۸۲۱) هشت صد وبیست ویک حرف، و (۳۴۲) سه صد وچهل ودو نقطه است.