سُورَةُ الجُمُعَةِ
سورۀ جمعه [۳۴۸]

[۳۴۸] از مسائل متعلق به این سورۀ آنکه: ۱) سورۀ (جمعه) مدنی است، امام سخاوی/ می‌گوید که این سورۀ بعد از سورۀ (تغابن) و پیش از سورۀ (فتح) نازل شده است. ۲) این سورۀ دارای (۲) دو رکوع، و (۱۱) یازده آیت، و (۱٧۶) یک صد وهفتاد وشش کلمه، و (٧۸٧) هفت صد وهشتاد وهفت حرف، و (۳۵٧) سه صد وپنجاه وهفت نقطه است.