سُورَةُ المُمْتَحِنَةِ
سورۀ ممتحنه [۳۴۵]

[۳۴۵] از مسائل متعلق به این سوره آنکه: ۱) سورۀ (ممتحنه) مدنی است، و این سورۀ به نام سورۀ مبعثره، و سورۀ فاضحه نیز یاد می‌شود، امام سخاوی/ می‌گوید که این سورۀ بعد از سورۀ (أحزاب) و پیش از سورۀ (نساء) نازل شده است. ۲) این سورۀ دارای (۲) دو رکوع، و (۱۳) سیزده آیت، و (۳٧٠) سه صد وهفتاد کلمه، و (۱٧٩۳) ویک هزار وهفت صد ونود وسه حرف، و (٧٠۵) هفت صد وپنج نقطه است.