سُورَةُ النَّجْمِ
سورۀ نجم [۳۳۸]

[۳۳۸] از مسائل متعلق به این سورۀ آنکه: ۱) سورۀ (نجم) به استثنای این آیه ﴿ٱلَّذِينَ يَجۡتَنِبُونَ كَبَٰٓئِرَ ٱلۡإِثۡمِ مکی است، و امام سخاوی/ می‌گوید که این سورۀ بعد از سورۀ إخلاص، و پیش از سورۀ (عبس) نازل شده است. ۲) این سورۀ دارای (۳) سه رکوع، و (۶۲) شصت و دو آیت، و (۲۶۲۶) دوهزار شش صد وبیست وشش کلمه، و (۱۴۵٠) یک هزار وچهار صد وپنجاه حرف، و (۶٠۴) شش صد وچهار نقطه است.