سُورَة الطُّورِ
سورۀ طور [۳۳٧]

[۳۳٧] از مسائل متعلق به این سورۀ آنکه: ۱) سورۀ (طور) مکی است، و مراد از (طور) در اینجا کوهی است که خداوند متعال با موسی÷ بر آن سخن گفته است. ۲) این سورۀ دارای یک هزار و پنج صد حرف (۱۵٠٠)، سه صد ودوازده کلمه (۳۱۲)، وچهل ونه (۴٩) آیت، و شش صد وهشت (۶٠۸) نقطه است.