سُورَةُ ق
سورۀ (ق) [۳۳۴]

[۳۳۴] از مسائل متعلق به این سورۀ آنکه: ۱) سورۀ (ق) مکی است. ۲) این سورۀ دارای (۳) رکوع، و (۴۵) چهل وپنج آیت، و (۲٧۶) دو صد وهفتاد وشش کلمه، و (۱۵۲۵) یک هزار وپنج صد وبیست وپنج حرف، و (٧۵۵) هفت صد وپنجاه وپنج نقطه است.