سُورَةُ مُحَمَّدٍ ج
سورۀ محمد [۳۳٠]

[۳۳٠] از مسائل متعلق به این سورۀ آنکه: ۱) در اینکه سورۀ (محمد) مکی و یا مدنی است، بین علماء اختلاف است. ۲) این سورۀ دارای (۴) رکوع، و (۳۸) سی وهشت آیت، و (۵۵۴) پنچ صد وپنجاه وچهار کلمه، و (۲۴٧۵) دو هزار وچهار صد وهفتاد وپنج حرف، و (۱٠٠۵) یک هزار وپنج نقطه است.