سُورَة الجَاثِيَةِ
سورۀ جاثیه [۳۲٧]

[۳۲٧] از مسائل متعلق به این سورۀ آنکه: ۱) این سورۀ دارای (۴) رکوع، و (۳٧) سی وهفت آیت، و (۴٩۲) چهار صد ونود ودو کلمه، و (۲۱۳۱) دو هزار ویک صد وسی ویک حرف، و (٩۸٧) نه صد وهشتاد وهفت نقطه است.