سُورَةُ الدُّخَانِ
سورۀ دُخان [۳۲۵]

[۳۲۵] از مسائل متعلق به این سورۀ آنکه: ۱) سورۀ (دخان) بدون اختلاف مکی است. ۲) این سورۀ دارای (۳) رکوع، و (۵٩) وپنجاه ونه آیت، و (۳۴٩) سه صد وچهل ونه کلمه، و (۱۴٩۵) یک هزار وچهار صد ونود وپنج حرف، و (۶٩۵) شش صد ونود وپنج نقطه است.