سُورَةُ الأَحْزَابِ
سورۀ احزاب [۳۱٠]

[۳۱٠] از مسائل متعلق به این سورۀ آنکه: ۱) سورۀ (احزاب) مدنی است، امام سخاوی/ می‌گوید: این سورۀ بعد از سورۀ آل عمران، و پیش از سورۀ ممتحنه نازل شده است. ۲) و این سورۀ دارای (٩) نه رکوع، و (٧۳) هفتاد وسه آیت، و (۱۲۱٠) یک هزار ودو صد وده کلمه، و (۴٩٩۶) چهار هزار ونه صد ونود وشش حرف، و (۲۵۲٧) دو هزار و پنج صد وبیست وهفت نقطه است.