سُورَةُ السَّجْدَةِ
سورۀ سجده [۳٠۸]

[۳٠۸] از مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) سورۀ سجده بدون اختلاف مکی است، این سورۀ بعد از سورۀ مؤمن، و پیش از سورۀ شوری نازل شده است. ۲) این سورۀ دارای (۳) رکوع، و (۳٠) سی آیت، و (۳٧۴) سی صد وهفتاد وچهار کلمه، و (۱۵٧۶) یک هزار وپنج صد وهفتاد وشش حرف، و (٧۱۳) هفت صد وسیزده نقطه است.