سُورَة الرُّومُ
سورۀ روم [۳٠۵]

[۳٠۵] از مسائل متعلق به این سوره آنکه: ۱) سورۀ روم – به استثنای دو آیت آن – مکی است. ۲) این سورۀ دارای (۶) شش رکوع، و (۶٠) شصت آیت، و (۸۲٧) هشت صد وبیست وهفت کلمه، و (۳۵۴٧) سه هزار و پنج صد وچهل وهفت حرف، و (۱۶۸٧) یک هزار وشش صد وهشتاد وهفت نقطه است.