سُورَة الْفُرْقانِ
سورۀ فرقان [۳٠۳]

[۳٠۳] از مسائل متعلق به این سورۀ آنکه: ۱) فرقان به معنی جدا، و یا جدا ساختن است، و یکی از نام‌های قرآن مجید (فرقان) است، و سببش آن است که قرآن کریم بین حق و باطل فرق می‌کند، و بعضی می‌گویند که سبب تسمیۀ قرآن کریم به (فرقان) آن است که به یکبارگی نازل نشده است، بلکه جدا جدا و کم کم نازل شده است، و سورۀ فرقان – به استثنای یک یا دو آیت آن – مکی است. ۲) این سورۀ دارای (۶) شش رکوع، و (٧٧) هفتاد وهفت آیت، و (٩٠۶) نه صد وشش کلمه، و (۳٩۱٩) سه هزار ونه صد ونوزده حرف، و (۱٧۵۱) یک هزار وهفت صد وپنجاه ویک نقطه است.