سُورَةُ النُّورِ
سورۀ نور [۲٩٩]

[۲٩٩] سورۀ نور به اتفاق همگان مدنی است، و این سورۀ دارای (۶) شش رکوع، و (۶۴) شصت وچهار آیت، و (۱۳۳۵) یک هزار وسه صد وسی وپنج کلمه، و (۵۸۸۱) پنج هزار وهشت صد وهشتاد ویک حرف، و (۲۶۶٧) دو هزار وشش صد وشصت وهفت نقطه است.