سُورَةُ مَرْيَمَ
سورۀ مریم [۲٩٧]

[۲٩٧] از مسائل متعلق به این سوره آنکه: ۱) این سورۀ بنام سورۀ (کهیعص) که اولین آیتش می‌باشد، نیز یاد می‌شود و از ابن عباسب روایت است که (کهیعص) نامی از نام‌های خداوند متعال است، و بعضی می‌گویند که (کهیعص) نامی از نام‌های قرآن مجید است، و بعضی می‌گویند که نام همین سورۀ است، والله تعالی أعلم، و تمام این سورۀ مکی است، گرچه مقاتل به این نظر است که آیۀ سجده‌اش مدنی است. ۲) این سورۀ دارای (۶) شش رکوع، و (٩۸) نود وهشت آیت، و (٩۶۸) نه صد شصت وهشت کلمه، و (۳٩۸۶) سه هزار ونه صد وهشتاد وشش حرف، و (۱٩۲۳) یک هزار ونه صد وبیست وسه نقطه است.