سُورَةُ الْكَهْفِ
سورۀ کهف [۲٩۶]

[۲٩۶] از مسائل متعلق به این سورۀ آنکه: ۱) سورۀ (کهف) به استثنای یک یا سه آیت آن – حسب اختلاف آراء – مکی است. ۲) این سورۀ دارای (۱۲) دوازده رکوع، و (۱۱٠) یک صد وده آیت، و (۱۲٠۱) یک هزار و دوصد ویک کلمه، و (۶۶۲٠) وشش هزار وشش صد وبیست حرف، و (۶۳٠) شش صد وسی نقطه است.