سُورَةُ النَّحْلِ
سورۀ نحل [۲۸٧]

[۲۸٧] از مسائل متعلق به این سورۀ آنکه: ۱) سورۀ (نحل) به استثنای چند آیت آن، مکی است، سعید از قتاده روایت می‌کندکه: از اول این سورۀ تا این قول خداوند که: ﴿وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ مَا ظُلِمُواْ مکی است، و از این آیت تا آخر آن مدنی است، و سورۀ (نحل) بعد از سورۀ کهف، و پیش از سورۀ نوح نازل گردید. ۲) این سورۀ دارای (۱۶) شانزده رکوع، و (۱۲۸) یک صد وبیست وهشت آیت، و (۱۸٧۱) یک هزار هشت صد وهفتاد ویک کلمه، و (٧٩٧۴) هفت هزار ونه صد وهفتاد وچهار حرف، و (۳۵۳۶) سه هزار وپنج صد وشصت وسه نقطه است.