سُورَةُ الْحِجْرِ
سورۀ حجر [۲۸۵]

[۲۸۵] از مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) سورۀ (حجر) مکی است، و بعد از سورۀ یوسف و پیش از سورۀ انعام نازل گردیده است. ۲) این سورۀ دارای (۶) شش رکوع، و (٩٩) نود ونه آیت، و (۶۶۳) شش صد وشصت وشش کلمه، و (۲٩٠٧) دو هزار ونه صد وهفت حرف، و (۱۳۵۸) یک هزار وسه صد وپنجاه وهشت نقطه است.