سُورَة هُودِ
سورۀ هود [۲۸۳]

[۲۸۳] از مسائل متعلق به این سورۀ آنکه: ۱) سورۀ (هود) مکی است، و در دو وسه آیت آن در اینکه مکی و یا مدنی است، اختلاف نظر وجود دارد. ۲) این سورۀ دارای (۱٠) ده رکوع، و (۱۲۳) یک صد وبیست وسه کلمه، و (۱٩۳۶) یک هزار ونه صد وسی وشش کلمه، و (٧٩۲۴) هفت هزار ونه صد وبیست وچهار حرف، و (۳۵۱۶) سه هزار وپنج صد وشانزده نقطه است.