سُورة الأَنْعَامِ
سورۀ انعام [۲٧۱]

[۲٧۱] از احکام و مسائل متعلق به این سوره آنکه: ۱) سورۀ انعام مکی است، و به طور یکبارگی در مکه نازل گردیده است، ابن منذر به سند خود از ابن عباسب روایت می‌کند که سورۀ انعام شب هنگام در مکه نازل گردید، و هنگام نزول آن هفتاد هزار ملک با صدای بلند (سبحان الله) می‌گفتند: از علی بن ابی طالبس روایت است که گفت: سورۀ انعام در ملکوت الله به نام (مرضیه) یاد می‌شود، در کتاب (الفائق) آمده است که پیامبر خدا ج فرمودند: «کسی که همه سورۀ انعام را به یکبارگی بخواند، و در بین قراءت خود سخن نزند، گناهان گذشته‌اش بخشیده می‌شود، زیرا این سورۀ به طور یبکارگی نازل گردیده، و موکب بزرگی از ملائکه آن را همراهی می‌کردند، و از تسبیح آن‌ها زمین به لرزه در آمده بود». ۲) این سوره دارای (۲٠) بیست رکوع، و (۱۶۵) یک صد وشصت وپنج آیت، و (۳۱٠٠) و سه هزار وصد کلمه، و (۱۲٩۳۵) دوازده هزار و نه صد وسی وپنج حرف، و (۵۸۳۲) پنج هزار و هشت صد وسی ودو نقطه است.