سُورَة المَائِدَةِ
سورۀ مائده [۲۶۴]

[۲۶۴] از احکا م و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) (مائده) به معنی: دستر خوان طعام است، و این سورۀ را از این جهت به نام (مائده) یاد می‌کنند که قصه حواریون با عیسی÷ در مورد نزول (مائده) به تفصیل مذکور است، این سورۀ به جز از شش آیت آن که در عرفات نازل گردید، مدنی است. ۲) این سورۀ دارای (۱۶) شانزده رکوع، و (۱۲٠) یک صد وبیست آیت، و (۲۸۴۲) دو هزار و هشت صد وچهل ودو کلمه، و (۱۲۴۶۴) دوازده هزار وچهار صد شصت وچهار حرف، و (۵۵۲۶) پنج هزار و پنج صد وبیست وشش نقطه است.