سُورَة النِّسِاءِ
سورۀ نساء [۲۵۶]

[۲۵۶] از مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) سوره نساء به اتفاق علماء مدنی است، به جز این آیه کریمه که: ﴿۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا که درباره عثمان بن ابی طلحه در مکه نازل گردید. ۲) این سورۀ مبارکه، دارای (۲۴) بیست وچهار رکوع، و (۱٧٧) یک صد وهفتاد وهفت آیت، و (۲٧۲٠) دو هزار وهفت صد وبیست کلمه، و (۱۶۶۶٧) شانزده هزار وشش صد وشصت وهفت حرف، و (٧۴۱٠) هفت هزار وچهار صد وده نقطه است. ۳) یک جانب از جوانب اعجازی قرآن کریم در این سورۀ آنکه: در سه آیت از آیات این سورۀ که آیه (۱۱)، و (۱۲)، و (۱٧۶) باشد، یک علم کامل که علم (میراث) باشد، گنجانیده شده است، و طوری که همگان می‌دانند (میراث) حالات بسیار متعدد و گوناگونی دارد که از صدها حالت می‌گذرد، ولی با آن هم قرآن کریم با اعجاز خود توانسته است این همه حالات و اشکال را تنها در یک ونیم صفحه خود بگنجاند، و اگر فقهاء و قانون دانان جهان، از مسلمانان و غیر مسلمانان در یکجا جمع شوند، و روزها و ماه‌ها، و حتی سال‌ها بکوشند، نخواهند توانست، مجموع حالات این علم را با تعین هر میراث‌بر، از فرض و تعصیب و حجب و حرمان و غیره در چند سطر محدودی طوری که در قرآن مجید آمده است بگنجانند، پس بخودی خود دانسته می‌شود که این قرآن از جانب بر پادارنده آسمان‌ها و زمین ، و از جانب خالق بشر است، نه از طرف خود بشر.