سُورَة آلِ عِمْرَانَ
سورۀ آل عمران [۲۵٠]

[۲۵٠] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) سورۀ آل عمران به اتفاق علماء مدنی است، و امام قرطبی از نقاش روایت می‌کند که نام این سوره در تورات (طیبه) است. ۲) این سورۀ دارای (۲٠) بیست رکوع، و (۲٠٠) دو صد آیت، و (۳۵۴۲) سه هزار وپنج صد وچهل ودو کلمه، و (۱۵۳۲۶) پانزده هزار وسه صد وبیست وشش حرف، و (۶۸۸۲) شش هزار و هشت صد وهشتاد ودو نقطه است.