مشخصات کتاب

فیض الباری
شرح
مختصر صحیح البخاریجلد پنجمتأليف:

دکتر عبدالرحیم فیروز هروی