صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد سوم ۲۸- کتابُ المُخْصَر وَجَزَاءِ الصَّیْد
کتا...

۲۸- کتابُ المُخْصَر وَجَزَاءِ الصَّیْد
کتاب [۲۸]: احصار و جزای شکار کردن [۲۲٠]

[۲۲٠] احصار در نزد احناف، عبارت از بر خورد با مانع از رفتن به بیت الله الحرام است، به هرسببی که باشد، مانند: دشمن، مرض، گم شدن مال نفقه، گم کردن راه، و امثال این‌ها، و در نزد دیگر از علماء و از آن جمله أئمۀ سه گانه (شافعی، مالک و احمد) رحمهم الله عبارت از به وجود آمدن به سبب دشمن است.