بعث و نشور

پس از دمیدن دومین بار در صور، بندگان برای بعث و نشور بر می‌خیزند.

بنابراین،

• بعث چیست؟

• دلایل وقوع آن کدامند؟

• نشور یعنی چه؟

• کیفیت آن چگونه است؟

• حال آنان که در بیرون قبرها بوده‌اند، چگونه است؟