دمیدن در صور

دمیدن در صور، نخستین رویداد برپایی قیامت و ایجاد دگرگونی در هستی و اضطراب جهان خواهد بود.

بنابراین،

• صور چیست و در چه چیزی دمیده می‌شود؟

• چند بار در صور دمیده می‌شود و پس از دمیدن در صور چه اتفاقی می‌افتد؟

• آیا همۀ بندگان دچار بی‌هوشی می‌شوند؟