الصاخة (گوش خراش)

چون در آن روز چنان صدای بلندی بر می‌خیزد که نزدیک است، گوش‌ها را کر کند.

خداوند می‌فرماید: ﴿فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّآخَّةُ٣٣ [عبس: ۳۳]. «هنگامی که صدای هراس انگیز گوش خراش (نفخۀ صور دوم) بر آید».