صفحه نخست عقاید (کلام) جهان آخرت اوصاف و ویژگی‌‌های روز آخرت

اوصاف و ویژگی‌‌های روز آخرت

خداوند کتابش را فرود آورده است تا هر چیزی را بیان کند و پیامبرانش را به عنوان ترساننده و مژده آور فرستاده است، از این رهگذر خداوند امور اخروی را برای ما روشن ساخته و اوصاف و ویژگی‌‌های آن را برای ما اظهار داشته است.