کرسی

کرسی، محل دو قدم پروردگامان است، آن گونه که بن عباس ش گفته است. بنابراین، کرسی باقی است و از بین نمی‌رود [٨۷].

[٨۷] صفات الله الواردة فی الکتاب والسنة، العلوی للسقاف، ۲۲۳.