صفحه نخست عقاید (کلام) جهان آخرت فردی که با بیماری شکم بمیرد

فردی که با بیماری شکم بمیرد

خداوند، بلاها را باعث کفارۀ گناهان و رفع درجات قرار داده است، برخی از این بلاها، بیماری درد و یا مرگی است که به سبب این بیماری‌ها باشد.

رسول خدا ج فرمود: «هر کسی در اثر بیماری شکم بمیرد، در قبرش عذاب داده نمی‌شود» [۷٨].

بیماری شکم عبارت است از سرطان شکم، کبد و دیگر و...

و نیز این حدیث رسول الله ج این مطلب را تایید می‌کند که فرمود: «کسی که در اثر بیماری شکم بمیرد، شهید است» [۷۹].

[۷٨] سنن ترمذی و نسائی با سند صحیح. [۷۹] صحیح بخاری.