نجات از عذاب قبر

مسلمان وظیفه دارد تا از روی اطاعت و تقرب الی الله، بر اموری که بر او واجب‌اند عمل نموده و از آنچه نهی شده است، باز آید.

رسول خدا ج نیز از اموری که انسان را از عذاب قبر می‌رهانند، خبر داده است.

بنابراین،

• آن اعمال کدامند؟

• چرا این اعمال بر اعمال دیگر مقدم شده‌اند؟

• فضیلت این اعمال چیست؟