صفحه نخست عقاید (کلام) جهان آخرت ارواح مؤمنان غیر شهدا

ارواح مؤمنان غیر شهدا

رسول خدا ج فرمود: «روح مؤمن از درخت بهشت می‌خورد تا این که خداوند در روز قیامت او را به جسدش باز گرداند» [۳۹].

بنابراین، ارواح مؤمنین در حیات برزخی بسان پرندگانی خواهد شد که از درختان بهشت می‌خورند.

[۳۹] سنن نسائی و ابن ماجه با سند صحیح.